عاقا این بچه هایی که بین ۱۲ و ۲:۱۵ به دنیا میان متولد چه تاریخین

عاقا این بچه هایی که بین ۱۲ و ۲:۱۵ به دنیا میان متولد چه تاریخین !!!؟
۲۹.۵ اسفند ۱۳۹۳ ؟؟؟
منفی ۱ فروردین ۱۳۹۴ ؟؟؟
وقتاى تلف شده ۱۳۹۳ ؟؟؟
وقت اضافه ۱۳۹۳ ؟؟؟
شهید گمنام ۱۳۹۳ ؟؟؟
بچه سر راهی ۱۳۹۳ ؟؟؟
پنالتی ۱۳۹۳ ؟؟؟

/ 0 نظر / 15 بازدید