خوب بودن

خوب بودن ...

 به این معنی نیست که ...

 درهای تجربه را برخود ببندی!

 و فقط پرهیز کنی،

 خوب بودن ...

 در انتخابهای ماست ...

 که معنا پیدا می کند ...

 و شکل می گیرد ...

/ 1 نظر / 41 بازدید