ای خداوند من

ای خداوند من !
ای کارساز مردم بی کس و ناتوان و ای سنگر حوادث سهمناک ...
چون ما را تنها گذاری که تواند یاریمان کند
و چون تو ما را ناتوان خواهی کیست که ما را نیرومند گرداند ؟
رشته همه اینها در دست توست
و گریزگاه همه ما سوی تو
ما به ناتوانی خود اقرار می کنیم
پس به آنچه وعده داده ای عطا فرما
و آنچه را عطا کرده ای کامل کن.

/ 0 نظر / 14 بازدید